Specjalista ds. ochrony środowiska

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Oferowany przez nas kurs pozwoli Panu/i na zorientowanie się w najnowszych przepisach związanych z ochroną „Matki Ziemi”. Podczas szkolenia podejmiemy wszelkich starań aby cała wiedza była przekazana w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta! Chodzi o to aby każdy absolwent naszego kursu mógł swoją wiedzę spożytkować i obrócić teorię w praktykę by walczyć o zdrowsze powietrze, grunty, wody itp.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Prawo wspólnotowe – podstawowe zasady oraz dyrektywy.
  • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 26 sierpnia 2013 roku ( Dz. U. z 2013  poz.1232  z późniejszymi zmianami)
   • układ i zawartość oraz powiązania z innymi ustawami regulującymi zagadnienia ochrony środowiska
   • obowiązki organizacji i przedsiębiorstw wynikające bezpośrednio z ustawy, dotyczące funkcjonowania oraz procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 • Przepisy wykonawcze do ustawy POŚ:
   • uzyskiwanie pozwoleń,
   • zapoznanie się z przepisami
   • wnoszenie opłat
   • pozwolenia zintegrowane – omówienie zmian
  • sporządzanie wniosku – nowe zasady o wydanie pozwoleń w zakresie emisji gazów i pyłów.
  • zgłaszanie informacji,
  • opracowanie informacji o korzystaniu ze środowiska
  • realizacja przepisów wykonawczych w praktyce
 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska:
   • obowiązki ewidencyjne i ich podstawy prawne – wymagania aktualne oraz planowane zmiany,
   • rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.
   • obowiązki sprawozdawczości – aktualne zmiany
  • zakres obowiązków – podstawy
  • zasady obowiązkowego sporządzenia raportu dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBIZE),
  • zasady prowadzenia monitoringu korzystania ze środowiska i obowiązki z nich wynikające,
 • Realizacja inwestycji a Prawo Ochrony Środowiska
   • baterie i akumulatory – zasady pobierania i zwrotu ,dokumentowania przyjęcia akumulatorów, wymagana sprawozdawczość w zakresie pobranej opłaty depozytowej – obowiązujące w 2011 roku,
   • obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
   • opłata depozytowa
  • zapobieganie szkodom w środowisku,
  • naprawa szkód,
  • postępowanie z substancjami chemicznymi (REACH),
   Ustawy powiązane z Prawem Ochrony Środowiska
 • Gospodarka odpadami – Ustawa o odpadach z  2013 R i akty wykonawcze do tej ustawy:
  • omówienie  definicji i pojęć takich jak :
   • klasyfikacja odpadów,
   • odpad niebezpieczny,
   • utrata statutu odpadów,
   • produkty uboczny,
   • zasada bliskości,
   • opłata produktowa,
  • omówienie zmian związanych z zasadą bliskości.
  • zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne – przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
  • zasady  prowadzenia niezbędnych  uzgodnień administracyjnych (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów, wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka Województwa.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie