Specjalista ds. ochrony środowiska

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Oferowany przez nas kurs pozwoli Panu/i na zorientowanie się w najnowszych przepisach związanych z ochroną „Matki Ziemi”. Podczas szkolenia podejmiemy wszelkich starań aby cała wiedza była przekazana w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta! Chodzi o to aby każdy absolwent naszego kursu mógł swoją wiedzę spożytkować i obrócić teorię w praktykę by walczyć o zdrowsze powietrze, grunty, wody itp.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Prawo wspólnotowe – podstawowe zasady oraz dyrektywy.
  • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 26 sierpnia 2013 roku ( Dz. U. z 2013  poz.1232  z późniejszymi zmianami)
   • układ i zawartość oraz powiązania z innymi ustawami regulującymi zagadnienia ochrony środowiska
   • obowiązki organizacji i przedsiębiorstw wynikające bezpośrednio z ustawy, dotyczące funkcjonowania oraz procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 • Przepisy wykonawcze do ustawy POŚ:
   • uzyskiwanie pozwoleń,
   • zapoznanie się z przepisami
   • wnoszenie opłat
   • pozwolenia zintegrowane – omówienie zmian
  • sporządzanie wniosku – nowe zasady o wydanie pozwoleń w zakresie emisji gazów i pyłów.
  • zgłaszanie informacji,
  • opracowanie informacji o korzystaniu ze środowiska
  • realizacja przepisów wykonawczych w praktyce
 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska:
   • obowiązki ewidencyjne i ich podstawy prawne – wymagania aktualne oraz planowane zmiany,
   • rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.
   • obowiązki sprawozdawczości – aktualne zmiany
  • zakres obowiązków – podstawy
  • zasady obowiązkowego sporządzenia raportu dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBIZE),
  • zasady prowadzenia monitoringu korzystania ze środowiska i obowiązki z nich wynikające,
 • Realizacja inwestycji a Prawo Ochrony Środowiska
   • baterie i akumulatory – zasady pobierania i zwrotu ,dokumentowania przyjęcia akumulatorów, wymagana sprawozdawczość w zakresie pobranej opłaty depozytowej – obowiązujące w 2011 roku,
   • obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
   • opłata depozytowa
  • zapobieganie szkodom w środowisku,
  • naprawa szkód,
  • postępowanie z substancjami chemicznymi (REACH),
   Ustawy powiązane z Prawem Ochrony Środowiska
 • Gospodarka odpadami – Ustawa o odpadach z  2013 R i akty wykonawcze do tej ustawy:
  • omówienie  definicji i pojęć takich jak :
   • klasyfikacja odpadów,
   • odpad niebezpieczny,
   • utrata statutu odpadów,
   • produkty uboczny,
   • zasada bliskości,
   • opłata produktowa,
  • omówienie zmian związanych z zasadą bliskości.
  • zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne – przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
  • zasady  prowadzenia niezbędnych  uzgodnień administracyjnych (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów, wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka Województwa.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ